Udkast til ny toldbehandlingsbekendtgørelse

06.11.2011 af Danmarks Skatteadvokater

0 kommentarer

Skatteministeriet har den 28. juni 2011 sendt udkast til bekendtgørelse om toldbehandling i høring med høringsfrist den 1. september 2011.

Udkastet har været behandlet i Danske Advokaters skattefagudvalg. Danske Advokater har følgende bemærkninger til udkastet: 1. Generelle bemærkninger 1.2 Generelle bemærkninger til hæftelsesbestemmelserne Hæftelsesbestemmelserne, som i ændringsforslaget til toldbehandlingsbekendtgørelsen præciseres under hver enkelt ordning (§§ 9, 18, 29, 34 og 36), er efter Danske Advokaters opfattelse i strid med EU's Toldkodeks. EF-domstolen har gentagne gange i en række afgørelser, herunder C-414/02, Ulustrans, C-195/03, Papismedov og C-140/04, United Antwerp, slået fast, at kred-sen af debitorer er udtømmende reguleret i Toldkodeksen.

Det er således i strid med EU-retten at opretholde nationale regler om debitorer for toldskyld ved siden af reglerne i EU's Toldkodeks. Danske Advokater er bekendt med, at Skatteministeriet er af den opfattelse, at bestemmelserne ikke er en toldskyldsregel, men en hæftelsesregel, som har til formål at præcisere, at personer i bestemte situationer hæfter for told og afgifter.

Efter Danske Advokaters opfattelse ændrer dette dog ikke på det faktum, at bestemmelserne strider mod inkorporeringsforbuddet, hvorefter medlemsstaterne har forbud mod at gengive Toldkodeksets bestemmelser i national lovgivning. Den, der skal betale og dermed hæfter for en toldskyld, er debitor, jf. Toldkodeks artikel 222, stk. 1.

Ved at opretholde særlige regler om hæftelse for toldbeløb for visse personer har man i Danmark reelt indført regler for debitorer. Der er således tale om implementering, der på grund af den manglende henvisning til EU's Toldkodeks skjuler, at debitorreglerne udtømmende er reguleret i Toldkodeksen, og derfor må anses for at overtræde inkorporeringsforbuddet.

Emne: Told

Tilbage


Skriv kommentar

Husk: Hold en god tone når du kommentere

Overskrift:

Kommentar:

Navn:

Email: *

Website: website er valgfrit

* Din email vises ikke i forbindelse med kommentaren

Kommentaren er blevet oprettet.

  • Der er endnu ikke nogen kommentarer til denne blog artikel.

Flere blogindlæg om Told

Høring over forordningsforslag om toldmyndighedernes håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder
Forslag fra EU-Kommissionen om sanktioner på toldområdet

Flere blogindlæg af Danmarks Skatteadvokater

EU-Kommisionens forslag til fælles selskabsskattebase
Høring over forordningsforslag om toldmyndighedernes håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder
Høringssvar - udkast til forslag til lov om ændring af skattekontrolloven m.v.
Høringssvar - enklere beskatning af udlodninger fra investeringsforeninger og justering af fraflytterbeskatningen m.v.
Lovforslag om styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber m.v.
Lovforslag om initiativer rettet mod sort arbejde m.v.
Lovforslag om indgreb mod demonstrations- og leasingbiler
Lovforslag om hæftelse for registreringsafgift
Kommentar til udkast til domskommentar og styresignal
Regeringens skattereform
Supplerende høringssvar om beskatning af aktionærlån
Temadag om skattemæssige overvejelser i forbindelse med finans- og gældskrisen
Foreløbigt lovprogram
Nye regler på vej om logo eller navn på gulpladebiler
Danmarks Skatteadvokater opretter erfa-grupper
Retssikkerhedskonference på skatteområdet
Iværksætterskatten ophæves
Regeringens lovprogram
Forslag om ny klagestruktur
Fradrag for syge- og arbejdsskadeforsikringer
Skattekontrolloven er et uoverskueligt kludetæppe
Hvornår er en virksomhed er hvervsmæssigt drevet?
Ny feltlåsningsbekendtgørelse
Forslag fra EU-Kommissionen om sanktioner på toldområdet
Bekendtgørelse om omkostningsgodtgørelse
Bekendtgørelse om ændring af momsbekenmdtgørelsen
Lovforslag nr. L 200 - indgreb mod misbrug af virksomhedsordningen
Ændring af registreringsbekendtgørelsen
Kronik i JyllandsPosten