Lovforslag om indgreb mod demonstrations- og leasingbiler

19.04.2012 af Danmarks Skatteadvokater

0 kommentarer

Skatteministeren har den 28. februar 2012 fremsat lovforslag nr. L 94, der har til hensigt at forhøje registreringsafgiften dels på biler, der sælges som demonstrationsbiler, dels på biler, der leases. Danmarks Skatteadvokater mener, at lovforslaget bør præciseres på en række punkter. Herudover indeholder lovforslaget et betænkeligt forslag om, at forhandlere skal offentliggøre forretningsfølsomme oplysninger, hvilket i værste fald kan være hæmmende for konkurrencen.

Skatteministeren har den 28. februar 2012 fremsat lovforslag nr. L 94 - forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven (opretning af værdigrundlaget for afgiftsberegning og offentliggørelse af afgiftsgrundlag). Lovforslaget er samtidig med fremsættelsen sendt i ekstern høring med høringsfrist 16. marts 2012.

Lovforslaget har været behandlet i Danmarks Skatteadvokaters bestyrelse, der fungerer som Danske Advokaters fagudvalg for skatteret.

Danske Advokater og Danmarks Skatteadvokater har følgende bemærkninger til lovforslaget:

1. Generelle bemærkninger
Lovforslaget har bl.a. til formål at fjerne anvendelsen af laveste afgiftsgrundlag i form af mindstebeskatningsprisen, der beregnes som importprisen tillagt den lovpligtige minimumsavance på 9 pct., som afgiftsgrundlag i forbindelse med indregistrering af køretøjer.

Lovforslaget har endvidere til formål at hindre forhandleres og leasingselskabers brug af de såkaldte mindstebeskatningspriser i forbindelse med afgiftsberigtigelse af køretøjer til henholdsvis eget brug og leasingbrug.

Lovforslaget har herudover til formål at modvirke brug af markedsmæssigt urigtige priser ved handel mellem interesseforbundne virksomheder.

2. Præcisering af lovens brugerbegreb
Udgangspunktet i registreringsafgiftslovens § 8, stk. 1, er - trods de foreslåede værnsregler - fortsat, at der skal foretages en afgiftsberigtigelse på baggrund af køretøjets almindelige pris inkl. merværdiafgift, men uden registreringsafgift ved salg til brugere her i landet på registreringstidspunktet.

Skatteministeren har i sin fremsættelsestale af 28. februar 2012 præciseret, at der ved afgiftsberigtigelse af køretøjer fremover ikke skelnes mellem brugere og slutbrugere. Dermed "er forhandlere, der udtager køretøjer til eget brug, og en leasingvirksomhed, der erhverver et køretøj med henblik på leasing, at anse som brugere på lige fod med alle andre."

Begrebet "bruger", indeholdt i registreringsafgiftslovens § 8, må derfor anses for at omfatte både leasingselskaber, forhandlere samt den endelige private forbruger.

Efter Danske Advokaters opfattelse er det i den forbindelse afgørende, at begrebet "bruger" defineres udtrykkeligt enten direkte i lovteksten eller i forarbejderne til lovforslaget.

3. SKATs korrektionsmulighed
Lovforslagets § 1, nr. 2 (forslag til registreringsafgiftslovens § 8, stk. 10), indeholder hjemmel til at foretage en korrektion af de aftalte vilkår i form af prisfastsættelse mellem interesseforbundne parter.

Danske Advokater har noteret, at det foreliggende lovforslag naturligvis ikke indeholder hjemmel for SKAT til at gennemføre en korrektion af den aftalte prisfastsættelse mellem uafhængige parter. Hermed stemmer de foreslåede transfer pricing-regler overens med de transfer pricing-regler, der er indeholdt i skattelovgivningen i øvrigt.

Ifølge forslagets § 1, nr. 2, skal en virksomhed, der afgiftsberigtiger køretøjer, kunne godtgøre, at afgiftsberigtigelsen for det pågældende køretøj er sket på tilsvarende grundlag til andre end virksomhedens egen eller nærtståendes brug. Sagt med andre ord skal afgiftsberigtigelsen af køretøjer, der handles mellem interesseforbundne parter, være sket til en værdi, der afspejler køretøjets almindelige markedsværdi.

Der er naturligvis afgørende forskel på, hvorvidt der ved vurderingen af markedsværdien lægges vægt på den værdi, det pågældende køretøj har i enten grossist- eller forbrugerleddet.

Det bør derfor præciseres, at der ved vurderingen af normalværdien skal tages udgangspunkt i det relevante delmarked, det vil sige samme led i omsætningskæden.

Danske Advokater bemærker, at der inden for det relevante delmarked, det vil sige det samme led i omsætningskæden, vil kunne være en saglig begrundelse for udsving i indkøbsprisen, idet indkøbsprisen naturligvis er præget af mængderabatter, vilkår i øvrigt osv. Det er forhold, der har afgørende indflydelse på fastsættelsen af prisen i et marked, som er præget af stærk konkurrence.

Ifølge lovforslagets § 1, nr. 2 (registreringsafgiftslovens § 9, stk. 10), skal den virksomhed, der afgiftsberigtiger køretøjet godgøre, at der er handlet på markedsvilkår mellem de interesseforbundne virksomheder.

Danske Advokater skal opfordre til, at der foretages en præcisering af hvilke dokumentationskrav, der i den forbindelse stilles til den afgiftspligtige virksomhed.

Danske Advokater bemærker endeligt, at det foreliggende lovforslag mangler præcisering af, hvordan SKAT skal gennemføre en korrektion i de tilfælde, hvor den afgiftspligtige virksomhed ikke kan godtgøre, at der er handlet på markedsvilkår. Danske Advokater skal i den forbindelse anbefale, at det præciseres, at der vil ske en korrektion svarende til sædvanlig indkøbspris for det relevante omsætningsled.

4. Gennemsigtighed
Ifølge forslagets § 1, nr. 3, vil SKAT offentliggøre en række af de anmeldte oplysninger digitalt.

Danske Advokater har fuld forståelse for SKATs ønske om gennemsigtighed i forhold til fastsættelsen af priser i de enkelte omsætningsled på markedet. Det er imidlertid Danske Advokaters opfattelse, at en sådan gennemsigtighed vil kunne opnås med en optimering af SKATs IT-systemer, der er oprettet til SKATs interne brug.

Danske Advokater er yderst betænkelig ved offentliggørelsen af forretningsfølsomme oplysninger, såsom indkøbspriser, der ligger til grund ved den foretagne afgiftsberegning.

Det er Danske Advokaters opfattelse, at den påtænkte offentliggørelse af oplysninger i bedste fald vil være med til at vildlede forbrugeren omkring den korrekte prisfastsættelse af et køretøj, idet forbrugeren med udgangspunkt i de offentliggjorte oplysninger ikke har mulighed for at gennemskue de vilkår, der ligger til grund for den konkrete prisfastsættelse, der lægges til grund for afgiftsberegningen i forbindelse med indregistreringen af køretøjet til brug for enten forhandler eller leasingselskab.

Danske Advokater er herudover af den opfattelse, at lovforslaget i værste fald vil fungere konkurrencehæmmende, idet en offentliggørelse af de indkøbspriser, der ligger til grund for afgiftsberegningen i de enkelte omsætningsled, vil kunne føre til en harmonisering af priser, idet omtalte oplysninger naturligvis vil blive anvendt til brug for forhandlingerne mellem bilimportører, leasingselskaber, forhandlere mv.

Det fremsatte lovforslag savner saglig begrundelse for at gennemføre et sådant konkurrencehæmmende tiltag, idet det herved bemærkes, at målet om at opnå en korrekt afgiftsberegning som før nævnt vil kunne opnås med langt mindre indgribende tiltag i form af optimering af SKATs IT-systemer til SKATs interne brug.

Selve offentliggørelsen af oplysninger synes ikke at have nogen sammenhæng med ønsket om en korrekt afgiftsberegning.

Dertil bemærkes, at anmelders identitet ifølge det foreliggende forslag udelukkende offentliggøres i det omfang, at anmeldelsen foretages af en virksomhed, der er registreret efter registreringsafgiftsloven.

En sådan forskel mellem offentliggørelsen af forretningsfølsomme oplysninger for hhv. registrerede og ikke-registrerede virksomheder er ikke saglig begrundet.

5. Bemyndigelse til skatteministeren
Efter lovforslagets § 1, nr. 3 (den foreslåede registreringsafgiftslovs § 10 a, stk. 4), kan skatteministeren fastsætte regler om opgørelsen af den afgiftspligtige værdi på grundlag af et gennemsnit af det anmeldte afgiftsgrundlag.

En værdifastsættelse til gennemsnitspriser vil bryde med lovens princip om en værdibaseret afgift, der tager afsæt i den pris, som bruger faktisk har betalt for det pågældende køretøj.

Formålet med hjemlen er uklar. Det er således uklart, hvornår de af skatteministeren skønsmæssigt fastsatte værdier skal finde anvendelse i forbindelse med afgiftsberegningen.

Det anførte skal ses i lyset af, at SKAT med det foreliggende lovforslag - helt i overensstemmelse med skatteretten i øvrigt - udelukkende har hjemmel til at foretage en korrektion af de aftalte priser i afgiftsmæssig henseende, når der er tale om interesseforbundne parter.

Det er Danske Advokaters opfattelse, at det bør præciseres, hvornår de af ministeren fastsatte værdier skal finde anvendelse i forbindelse med afgiftsberegningen. 

 

---ooOoo---

 

Det sene svar beklages.

 

Med venlig hilsen

 

Helle Hübertz Krogsøe
vicedirektør
hhk@danskeadvokater.dk


Claus Holberg
formand for Danmarks Skatteadvokater
cho@lett.dk

Emne: Afgifter

Tilbage


Skriv kommentar

Husk: Hold en god tone når du kommentere

Overskrift:

Kommentar:

Navn:

Email: *

Website: website er valgfrit

* Din email vises ikke i forbindelse med kommentaren

Kommentaren er blevet oprettet.

  • Der er endnu ikke nogen kommentarer til denne blog artikel.

Flere blogindlæg om Afgifter

Lovforslag om hæftelse for registreringsafgift
Ændring af registreringsbekendtgørelsen

Flere blogindlæg af Danmarks Skatteadvokater

Udkast til ny toldbehandlingsbekendtgørelse
EU-Kommisionens forslag til fælles selskabsskattebase
Høring over forordningsforslag om toldmyndighedernes håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder
Høringssvar - udkast til forslag til lov om ændring af skattekontrolloven m.v.
Høringssvar - enklere beskatning af udlodninger fra investeringsforeninger og justering af fraflytterbeskatningen m.v.
Lovforslag om styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber m.v.
Lovforslag om initiativer rettet mod sort arbejde m.v.
Lovforslag om hæftelse for registreringsafgift
Kommentar til udkast til domskommentar og styresignal
Regeringens skattereform
Supplerende høringssvar om beskatning af aktionærlån
Temadag om skattemæssige overvejelser i forbindelse med finans- og gældskrisen
Foreløbigt lovprogram
Nye regler på vej om logo eller navn på gulpladebiler
Danmarks Skatteadvokater opretter erfa-grupper
Retssikkerhedskonference på skatteområdet
Iværksætterskatten ophæves
Regeringens lovprogram
Forslag om ny klagestruktur
Fradrag for syge- og arbejdsskadeforsikringer
Skattekontrolloven er et uoverskueligt kludetæppe
Hvornår er en virksomhed er hvervsmæssigt drevet?
Ny feltlåsningsbekendtgørelse
Forslag fra EU-Kommissionen om sanktioner på toldområdet
Bekendtgørelse om omkostningsgodtgørelse
Bekendtgørelse om ændring af momsbekenmdtgørelsen
Lovforslag nr. L 200 - indgreb mod misbrug af virksomhedsordningen
Ændring af registreringsbekendtgørelsen
Kronik i JyllandsPosten