Lovforslag om hæftelse for registreringsafgift

20.04.2012 af Danmarks Skatteadvokater

0 kommentarer

Skatteministeren fremsatte den 28. marts 2012 lovforslag nr. L 122, hvor der bl.a. foreslås en række ændringer af registreringsafgiftsloven. Danmarks Skatteadvokater mener, at det er problematisk, at en forhandler hæfter for manglende betaling af registreringsafgift, hvis forhandleren hverken vidste eller burde vide, at afgiftsberegningen er blevet foretaget på et for lavt grundlag. Danmarks Skatteadvokater har med tilfredshed konstateret, at skatteministeren vil fremsætte et ændringforslag om at udvide hæftelsen for efteropkrævet registreringsafgift til også at omfatte importører, hvis importøren har medvirket til, at afgiftsgrundlaget er fastsat for lavt.

Skatteministeriet har den 6. marts 2012 sendt udkast til forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og love om energiafgifter (hæftelse m.v. for registreringsafgift, justering af priser for registrering m.v. af køretøjer, regler om nummerpladeoperatører og teknisk justering af energiafgifter) i høring med høringsfrist 15. marts 2012.

Udkastet til lovforslag har været behandlet i Danmarks Skatteadvokaters bestyrelse, der fungerer som Danske Advokaters fagudvalg for skatteret.

Danske Advokater og Danmarks Skatteadvokater har følgende bemærkninger til udkastet:

1. Høringsfristens længde
Danske Advokater bemærker indledningsvis, at det er dybt problematisk, at udkastet til lovforslag sendes i høring med en høringsfrist på 11 dage. En så kort høringsfrist medvirker ikke til at sikre den fornødne lovkvalitet, idet høringsparterne ikke får den fornødne tid til at foretage en grundig gennemgang af lovforslaget og udarbejde kommentarer hertil. En så kort høringsfrist er heller ikke i overensstemmelse med den gode regeringsførelse, som regeringen har bekendt sig til i regeringsgrundlaget.

2. Generelle bemærkninger
Lovforslaget har til formål at justere de gældende regler med henblik på udlægning af opgaver vedrørende registrering af køretøjer og udlevering af nummerplader, justere reglerne om hæftelse for registreringsafgift, præcisere reglerne om administration af energiafgifter m.v.

Lovforslagets § 2 indeholder forslag til ændring af reglerne vedrørende hæftelse for registreringsafgift.

Danske Advokater kan overordnet tiltræde præciseringen af de i dag gældende regler vedrørende hæftelse for betaling af registreringsafgift.

3. Ejer, jf. forslagets § 2, nr. 6
Ifølge forslagets § 2, nr. 6 (forslag til nyaffattelse af registreringsafgiftslovens 20, stk. 1) hæfter køretøjets ejer for betaling af afgiften.

En række af de verserende sager omhandler den situation, hvor der i importørleddet er sket en overflytning af avance således, at den afgiftspligtige værdi reduceres, og registreringsafgiften dermed opgøres for lavt.

Er ejer et leasingselskab, der indregistrerer køretøjer til eget brug, vil leasingselskabet ligeledes hæfte for manglende betaling af registreringsafgift, såfremt det viser sig, at importøren ikke har overholdt kravet om mindsteavance på 9 pct. Dette uanset at leasingselskabet ikke har mulighed for at kontrollere, hvorvidt mindsteavancen er overholdt.

Danske Advokater finder det på den baggrund hensigtsmæssigt, at der indføres hjemmel til at rejse krav om betaling af yderligere registreringsafgift mod den eller de personer, der med deres handlinger aktivt bevirker, at afgiftsgrundlaget fastsættes for lavt.

Danske Advokater foreslår i forlængelse heraf, at ejer ikke hæfter for manglende betaling af registreringsafgift, hvis ejer hverken vidste eller burde vide, at afgiftsberegningen blev gennemført på baggrund af et for lavt værdigrundlag. Herved sikres, at den godtroende ejer undgår at hæfte for svig med registreringsafgiften begået i tidligere omsætningsled. Det er naturligvis forudsat, at ejer hverken har deltaget i eller haft kendskab til den begåede afgiftssvig.

4. Særligt vedrørende leasingselskaber, jf. forslagets § 2, nr. 1
Leasingselskaber hæfter efter både de gældende regler samt det foreliggende forslag som ejer for betaling af registreringsafgiften efter den foreslåede affattelse af registreringsafgiftslovens § 20, stk. 1.

Leasingselskaber, som leaser under anvendelse af reglerne for forholdsmæssig registreringsafgift i registreringsafgiftslovens § 3b, hæfter ifølge det foreliggende forslag for betaling af afgift og renter imidlertid på objektivt grundlag, jf. lovforslagets § 2, nr. 1 (den foreslåede bestemmelse i registreringsafgiftslovens § 3b, stk. 4).

Danske Advokater skal foreslå, at de leasingselskaber, der anvender reglerne om forholdsmæssig registreringsafgift, ligeledes undtages hæftelse i de situationer, hvor leasingvirksomhederne i god tro har foretaget en afgiftsberigtigelse på et fejlagtigt afgiftsgrundlag, når den fejlagtige afgiftsberigtigelse kan henføres til svig begået i tidligere omsætningsled.

5. Forhandlere, jf. forslagets § 2, nr. 6
Ifølge forslagets § 2, stk. 6 (forslag til nyaffattelse af registreringsafgiftslovens § 20, stk. 2) hæfter virksomheder, der erhvervsmæssigt handler med køretøjer, hvis virksomheden har solgt køretøjet i forbindelse med afgiftspligtens indtræden.

Bestemmelsens indførelse skal ses i lyset af ophævelsen af registreringsafgiftslovens § 17, hvorefter de registrerede virksomheder hæfter for afgiften af de køretøjer, virksomheden angiver afgiften af.

Forslaget medfører således en hæftelse for både de registrerede og de ikke-registrerede virksomheder, der erhvervsmæssigt handler med motorkøretøjer. Der er derfor tale om en væsentlig stramning i forhold til hæftelsen for så vidt angår de ikke-registrerede virksomheder.

Begrundelsen for hæftelsesbestemmelsen er, at det normalt er sælger, der fremskaffer de oplysninger, der lægges til grund for afgiftens beregning.

Efter det foreliggende forslag vil den erhvervsdrivende virksomhed hæfte for afgiften på objektivt grundlag. Dette uanset at afgiftsberigtigelsen er foretaget på baggrund af oplysninger, afgivet af den erhvervsdrivende i god tro. Den erhvervsdrivende virksomhed vil således hæfte for den manglende betaling af afgift i de situationer, hvor den erhvervsdrivende hverken har deltaget i eller haft kendskab til, at der er sket en overflytning af afgiftspligtige elementer og dermed en reduktion af den afgiftspligtige værdi i tidligere omsætningsled.

Den erhvervsdrivende forhandler i god tro har i disse situationer ingen mulighed for at indregne afgiften i køretøjets salgspris, idet krav om betaling af yderligere registreringsafgift som følge af disse svigtilfælde typisk opstår på et tidspunkt, hvor køretøjet allerede er videresolgt af den erhvervsdrivende forhandler. Den erhvervsdrivende forhandler har således ikke mulighed for at overvælte den yderligere afgift på den aktuelle ejer af køretøjet. Det synes ikke rimeligt at lade den erhvervsdrivende forhandler hæfte for afgiften i de situationer, hvor forhandleren hverken har deltaget i eller haft kendskab til den begåede afgiftssvig.

Danske Advokater skal foreslå, at det ligeledes i denne situation præciseres, at forhandleren ikke hæfter for manglende betaling af registreringsafgift, hvis forhandleren hverken vidste eller burde vide, at afgiftsberegningen blev foretaget på et for lavt grundlag. Herved sikres, at den godtroende forhandler undgår at hæfte for svig med registreringsafgiften begået i tidligere omsætningsled. Det er naturligvis forudsat, at forhandleren hverken har deltaget i eller haft kendskab til den begåede afgiftssvig.

 

 

---ooOoo---


Det sene svar beklages.

 

Med venlig hilsen

 

Helle Hübertz Krogsøe
vicedirektør
hhk@danskeadvokater.dk


Claus Holberg
formand for Danmarks Skatteadvokater
cho@lett.dk

Emne: Afgifter

Tilbage


Skriv kommentar

Husk: Hold en god tone når du kommentere

Overskrift:

Kommentar:

Navn:

Email: *

Website: website er valgfrit

* Din email vises ikke i forbindelse med kommentaren

Kommentaren er blevet oprettet.

  • Der er endnu ikke nogen kommentarer til denne blog artikel.

Flere blogindlæg om Afgifter

Lovforslag om indgreb mod demonstrations- og leasingbiler
Ændring af registreringsbekendtgørelsen

Flere blogindlæg af Danmarks Skatteadvokater

Udkast til ny toldbehandlingsbekendtgørelse
EU-Kommisionens forslag til fælles selskabsskattebase
Høring over forordningsforslag om toldmyndighedernes håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder
Høringssvar - udkast til forslag til lov om ændring af skattekontrolloven m.v.
Høringssvar - enklere beskatning af udlodninger fra investeringsforeninger og justering af fraflytterbeskatningen m.v.
Lovforslag om styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber m.v.
Lovforslag om initiativer rettet mod sort arbejde m.v.
Lovforslag om indgreb mod demonstrations- og leasingbiler
Kommentar til udkast til domskommentar og styresignal
Regeringens skattereform
Supplerende høringssvar om beskatning af aktionærlån
Temadag om skattemæssige overvejelser i forbindelse med finans- og gældskrisen
Foreløbigt lovprogram
Nye regler på vej om logo eller navn på gulpladebiler
Danmarks Skatteadvokater opretter erfa-grupper
Retssikkerhedskonference på skatteområdet
Iværksætterskatten ophæves
Regeringens lovprogram
Forslag om ny klagestruktur
Fradrag for syge- og arbejdsskadeforsikringer
Skattekontrolloven er et uoverskueligt kludetæppe
Hvornår er en virksomhed er hvervsmæssigt drevet?
Ny feltlåsningsbekendtgørelse
Forslag fra EU-Kommissionen om sanktioner på toldområdet
Bekendtgørelse om omkostningsgodtgørelse
Bekendtgørelse om ændring af momsbekenmdtgørelsen
Lovforslag nr. L 200 - indgreb mod misbrug af virksomhedsordningen
Ændring af registreringsbekendtgørelsen
Kronik i JyllandsPosten