Kommentar til udkast til domskommentar og styresignal

02.05.2012 af Danmarks Skatteadvokater

0 kommentarer

Danmarks Skatteadvokater har den 1. maj 2012 afgivet et høringssvar til et udkast til domskommentar og styresignal, som Skatteministeriet sendte i høring 19. april 2012. Både domskommentaren og styresignalet drejer sig om moms ved førstegangssalg af fast ejendom og salg af byggegrunde. Det hilses velkomment, at Skatteministeriet sender udkastene i høring. Danmarks Skatteadvokater har en række forslag til ændringer af både domskommentaren og styresignalet.

Skattemisteriet har den 19. april 2012 sendt udkast til kommentar til EU-Domstolens dom i de forenende sager C-180/10 og C-181/10, Slaby & Kuc, og styresignal om førstegangssalg af fast ejendom og salg af byggegrunde i høring med høringsfrist den 1. maj 2012.

Udkastet har været behandlet i Danmarks Skatteadvokaters bestyrelse, der fungerer som Danske Advokaters fagudvalg for skatteret.

Danske Advokater og Danmarks Skatteadvokater har følgende bemærkninger til udkastet:

1. Indledende bemærkninger

Det hilses velkomment, at Skatteministeriet giver medlemmerne af Det Eksterne Kontaktudvalg - Moms mulighed for at afgive bemærkninger til SKATs udkast til styresignaler og meddelelser vedrørende moms og afgifter. Danske Advokater og Danmarks Skatteadvokater vil også gerne fremover bistå med bemærkninger til sådanne udkast.

2. Domskommentaren

Det fremgår af udkastet, at bemyndigelsen i momssystemdirektivets artikel 12, stk. 1, ikke er udnyttet i momsloven, og - med samme betydning - at Danmark ikke har implementeret momssystemdirektivets artikel 12, stk. 1.

Danske Advokater er enig i disse tilkendegivelser i udkastet, men har den generelle bemærkning, at der i en sammenhæng, der har højere retskildemæssig status end ministeriets domskommentarer og styresignaler, ses at mangle en tilstrækkeligt sikker tilkendegivelse fra ministeriet om, at den nævnte bemyndigelse ikke er udnyttet.

Når forholdet fremhæves, hænger det blandt andet sammen med, at det i de almindelige bemærkninger til lovforslag nr. L 203 af 22. april 2009 under forholdet til EU-retten er anført, at ophævelsen af momsfritagelsen for nye bygninger mv. "følger af momssystemdirektivets artikel 135, stk. 1, litra j og k, sammenholdt med direktivets artikel 12".

I punkt 1 i udkastet bør det i forbindelse med gengivelsen af faktum i sagerne for EU-Domstolen nævnes, at sagerne vedrører forhold i Polen.

I punkt 3 i udkastet er henvist til den "franske originaludgave af dommen". Da de enkelte sprogversioner af EU-Domstolens domme er ligestillede, bør der ikke henvises til den franske sprogversion på en sådan måde, at der gives det indtryk, at den franske version er overordnet andre sprogversioner. Danske Advokater er i øvrigt enig med ministeriet i, at der er eksempler på, at visse sprogversioner af enkelte af EU-Domstolens domme på ministeriets område kan være misvisende.

Imidlertid er Danske Advokater ikke enig med ministeriet i, at den danske sprogversion af den foreliggende dom er misvisende på det punkt, som ministeriet fremhæver. Hovedindholdet af præmis 37 er således, at EU-Domstolen tilkendegiver, at netop en erhvervsdrivende (momspligtig) samtidig med løbende udøvelse af (momspligtig) erhvervsvirksomhed godt kan handle som privatperson, for så vidt angår hans almindelige udøvelse af sin ejendomsret (altså handle uden for direktivets anvendelsesområde). Dette kommer ikke så klart frem, hvis der henvises til "aktører" i stedet for "erhvervsdrivende".

3. Styresignalet

Efter Danske Advokaters opfattelse bør SKATs styresignaler være så forklarende, uddybende og detaljerede som muligt, hvilket bl.a. kan udmøntes ved, at SKAT giver flere og gerne mange konkrete eksempler til belysning af, hvorledes indholdet i det pågældende styresignal skal forstås. Dette kan være med til at sikre, at der ikke hersker tvivl om SKATs vurdering og fortolkning af et konkret spørgsmål eller emne, og kan dermed også være medvirkende til, at lige sager ikke behandles forskelligt, uanset hvor i landet de bliver afgjort.

På denne baggrund anbefales det derfor også, at SKAT uddyber det konkrete styresignal ved nærmere at redegøre for sin vurdering af de situationer, hvor der sker salg af en fast ejendom, som har været anvendt til momsfri eller momspligtig udlejning.

Det fremgår af andet afsnit i punkt 1, at sælgeren skal være en momspligtig person, "der driver selvstændig økonomisk virksomhed, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra a og b". Danske Advokater er af den opfattelse, at der bør henvises til momslovens § 3, stk. 1, og ikke til momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra a og b.

Endelig skal Danske Advokater opfordre SKAT til at overveje, om Skatterådets sidste bindende svar i SKM2012.242.SR giver anledning til kommentarer i styresignalet.


Med venlig hilsen


Helle Hübertz Krogsøe
vicedirektør
hhk@danskeadvokater.dk


Claus Holberg
formand for Danmarks Skatteadvokater
cho@lett.dk

Emne: Moms

Tilbage


Skriv kommentar

Husk: Hold en god tone når du kommentere

Overskrift:

Kommentar:

Navn:

Email: *

Website: website er valgfrit

* Din email vises ikke i forbindelse med kommentaren

Kommentaren er blevet oprettet.

  • Der er endnu ikke nogen kommentarer til denne blog artikel.

Flere blogindlæg om Moms

Bekendtgørelse om ændring af momsbekenmdtgørelsen

Flere blogindlæg af Danmarks Skatteadvokater

Udkast til ny toldbehandlingsbekendtgørelse
EU-Kommisionens forslag til fælles selskabsskattebase
Høring over forordningsforslag om toldmyndighedernes håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder
Høringssvar - udkast til forslag til lov om ændring af skattekontrolloven m.v.
Høringssvar - enklere beskatning af udlodninger fra investeringsforeninger og justering af fraflytterbeskatningen m.v.
Lovforslag om styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber m.v.
Lovforslag om initiativer rettet mod sort arbejde m.v.
Lovforslag om indgreb mod demonstrations- og leasingbiler
Lovforslag om hæftelse for registreringsafgift
Regeringens skattereform
Supplerende høringssvar om beskatning af aktionærlån
Temadag om skattemæssige overvejelser i forbindelse med finans- og gældskrisen
Foreløbigt lovprogram
Nye regler på vej om logo eller navn på gulpladebiler
Danmarks Skatteadvokater opretter erfa-grupper
Retssikkerhedskonference på skatteområdet
Iværksætterskatten ophæves
Regeringens lovprogram
Forslag om ny klagestruktur
Fradrag for syge- og arbejdsskadeforsikringer
Skattekontrolloven er et uoverskueligt kludetæppe
Hvornår er en virksomhed er hvervsmæssigt drevet?
Ny feltlåsningsbekendtgørelse
Forslag fra EU-Kommissionen om sanktioner på toldområdet
Bekendtgørelse om omkostningsgodtgørelse
Bekendtgørelse om ændring af momsbekenmdtgørelsen
Lovforslag nr. L 200 - indgreb mod misbrug af virksomhedsordningen
Ændring af registreringsbekendtgørelsen
Kronik i JyllandsPosten