Høringssvar - udkast til forslag til lov om ændring af skattekontrolloven m.v.

06.11.2011 af Danmarks Skatteadvokater

0 kommentarer

Skatteministeriet har den 1. juli 2011 (j.nr. 2010-711-0052) sendt udkast til forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love samt ophævelse af lov om forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper (Udvidelse af årsopgørelsesordningen, genindførelse af omkostningsgodtgørelse til selskaber og fonde, skønsmæssig ansættelse i gaveafgiftssager og ophævelse af særordningen med eftergivelse af gæld for socialt udsatte m.v.) i høring med høringsfrist den 17. august 2011.

Udkast har været behandlet af Danske Advokaters skattefagudvalg. Udkastet giver Danske Advokater anledning til følgende bemærkninger:

1. Delvis genindførelse af omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde

I § 2, nr. 3, i udkastet til lovforslag foreslås det at nyaffatte skatteforvaltningslovens § 53, stk. 2, således at fuldt og begrænset skattepligtige selskaber og fuldt skattepligtige fonde alene er godtgørelsesberettigede efter reglerne i skatteforvaltningsloven § 52, stk. 2 og 3.

Det vil for det første sige, at der for selskaber m.fl. foreslås 100 pct. omkostnings-godtgørelse i sager, hvor Skatteministeriet indbringer en landsskatteretskendelse for domstolene eller anker en dom til en højere instans. For det andet vil det sige, at Landsskatteretten eller Skatterådet i sager, der involverer selskaber m.fl., kan be-stemme, at udgifter, der er eller vil blive afholdt til syn og skøn i en sag for disse myndigheder, skal godtgøres fuldt ud.

Før Forårspakke 2.0 kunne alle selskaber m.v. opnå omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand i klagesager for Landsskatteretten og sager ved dom-stolene. Ved Forårspakke 2.0 blev reglerne imidlertid ændret således, at selskaber m.v. ikke kunne opnå omkostningsgodtgørelse. Derimod blev der indført adgang til at fratrække udgifterne ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. ligningslovens § 7 Q, stk. 3, 2. pkt.

Det anføres i bemærkningerne til udkastet til lovforslag, at retssikkerhedsmæssige betragtninger har været udslagsgivende for forslaget om delvis genindførelse af omkostningsgodtgørelse for selskaber m.fl.

Danske Advokater kan bifalde, at der foreslås regler, der delvist genindfører omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde. Danske Advokater ser imidlertid gerne, at regeringens erklærede

fokus på retssikkerheden udbredes yderligere, således at de regler, der gjaldt før Forårspakke 2.0 genindføres fuldt ud.

Danske Advokater skal navnlig bemærke, at der er et særligt behov for at genindføre 100 pct. omkostningsgodtgørelse i de sager, hvor Landskatteretten eller en domstol giver et selskab m.v. medhold i overvejende grad i den eller de nedlagte påstande. Hvis ønsket om fuldstændig genindførelse af de før Forårspakke 2.0 gældende regler ikke kan imødekommes, skal Danske Advokater anbefale, at den delvise genindførelse af omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde også kommer til at omfatte de sager, hvor Landskatteretten eller en domstol giver et selskab m.v. medhold i overvejende grad i den eller de nedlagte påstande.

Yderligere skal Danske Advokater bemærke, at fjernelsen af omkostningsgodtgørelse for selskaber i 2009 blev oplevet som et markant retssikkerhedsmæssigt tilbageskridt. I den krisetid, som

Danmark for tiden befinder sig i, er der en reel risiko for, at små- og mellemstore virksomheder afskæres fra at få ret i en skattesag, fordi de ikke kan finansiere sagen og ikke kan bruge fradragsretten til noget på grund af underskud. Det kan ultimativt koste arbejdspladser, hvis SKATs krav bevirker, at virksomheden lukker på grund af konkurs, hvilket er særdeles uheldigt, hvis SKATs krav efterfølgende viser sig uberettiget.

I § 15, stk. 3, i udkastet til lovforslag foreslås det, at reglerne om delvis genindførelse af omkostningsgodtgørelse for selskaber m.fl. skal have virkning for sager, der er indbragt eller anlagt fra og med den 1. januar 2012.

De gældende regler om omkostningsgodtgørelse har haft virkning for udgifter vedrørende sager, der er indbragt eller anlagt efter den 13. juni 2009. De omfatter også udgifter vedrørende sager, der er indbragt eller anlagt senest den 13. juni 2009, men som er indbragt for en ny instans efter ikrafttræden af lov nr. 525 af 12. juni 2009.

Ud fra en retssikkerhedsmæssig synsvinkel bør ikrafttrædelsestidspunktet ændres. Det forekommer at være ganske urimeligt, at de selskaber m.v., hvor Skatteministeriet i perioden fra 13. juni 2009 til 31. december 2011 har indbragt en landsskatteretskendelse eller har anket en dom, skal være afskåret fra fuld omkostningsgodtgørelse, når man fra regeringens side erkender, at ændringen af omkostningsgodtgørelsesreglerne med Forårspakke 2.0 var en fejltagelse. Det bemærkes i denne forbindelse, at forbedringer af omkostningsgodtgørelsesordningen tidligere er tillagt virkning for alle på ikrafttrædelsestidspunktet ikke afsluttede sager, jf. eksempelvis bestemmelserne om virkningstidspunktet for de ved lov nr. 215 af 28. april 1993 og lov nr. 388 af 6. juni 2002 gennemførte forbedringer af ordningen.

Danske Advokater kan tilslutte sig Advokatrådets bemærkninger vedrørende LSR j.nr. 10-01730 og SKATs j.nr. 11-096537.

2. Bo- og gaveafgift

I § 3 i udkastet til lovforslag foreslås en række ændringer af bo- og gaveafgiftslovens regler om gaveafgift. Det er i lovforslagets bemærkninger angivet, at der er tale om "procesforbedringer vedrørende gaveafgift".

Der foreslås i § 3, nr. 1, hjemmel til følgende, hvis der ikke foreligger en rettidig gaveanmeldelse: at pålægge et dagligt tillæg på 200 kr., dog højst 5.000 kr., at pålægge tvangsbøder og at foretage skønsmæssig ansættelse af gavens værdi.

 

Danske Advokater er enige i, at det efter det gældende regelsæt er en tung proces, der skal iværksættes for at gennemtvinge en gaveanmeldelse. Efter Danske Advokaters opfattelse bør muligheden for skønsmæssig ansættelse dog begrænses i forhold til den foreslåede bestemmelse i bo- og gaveafgiftslovens § 26, stk. 5.

Efter Danske Advokaters opfattelse vil det stemme bedre med SKATs indsatsstrategi, hvis bestemmelsen affattes på følgende måde:

"Foreligger en gaveanmeldelse ikke rettidigt, gør told- og skatteforvaltningen gave-modtager og gavegiver opmærksom på, at der skal indgives en gaveanmeldelse til told- og skatteforvaltningen. Indsendes gaveanmeldelsen ikke senest 1 måned efter, at told- og skatteforvaltningen har gjort opmærksom herpå, kan told- og skatteforvaltningen fortage en skønsmæssig ansættelse af gavens værdi."

Herved undgås uheldige og unødige skønsmæssige ansættelser i sager, hvor gave-modtager, gavegiver eller disses rådgivere på undskyldelig vis har overset fristen for indsendelse af gaveanmeldelsen.

Det foreslås i § 3, nr. 2, at SKAT kan ændre værdiansættelse af en gave inden 6 må-neder efter modtagelsen af gaveanmeldelsen, hvis SKAT finder, at værdiansættelsen ikke svarer til handelsværdien på tidspunktet for modtagelsen af gaven. Fristen på 6 måneder begynder først at løbe fra det tidspunkt, hvor SKAT har de oplysninger, der er nødvendige for at behandle værdiansættelsen.

Efter de gældende regler i bo- og gaveafgiftslovens § 27, stk. 2, har SKAT en absolut frist på 3 måneder fra modtagelsen af gaveanmeldelsen til at ændre værdiansættel-sen.

Med udkastet til lovforslag foreslås denne 3 måneders frist forlænget med i al fald 3 måneder, da fristen efter lovforslaget først begynder at løbe fra det tidspunkt, hvor SKAT har de oplysninger, der er nødvendige for at behandle værdiansættelsen. Det er ikke nødvendigvis sammenfaldende med tidspunktet for SKATs modtagelse af gaveanmeldelsen.

Danske Advokater kan ikke anbefale, at den for SKAT gældende absolutte frist på 3 måneder fra modtagelsen af gaveanmeldelsen til at ændre en værdiansættelse af en gave udvides til en relativ frist, der principielt er uendelig og alene afhængig af, hvornår SKAT har modtaget de "oplysninger, der er nødvendige for at behandle værdiansættelsen."

Hvis man fra SKATs side mener, at det er et problem, at en stor del af gaveanmeldelserne skal behandles i sommerferieperioden, hvor både SKATs medarbejdere og de anmeldelsespligtige og deres rådgivere holder sommerferie, kunne et mere adækvat indgreb være at rykke anmeldelsesfristen i bo- og gaveafgiftslovens § 26, stk. 1, 2. pkt., til eksempelvis den 1. marts. Herved undgår man "sommerferie" problematikken. 

---ooOoo---

 Danske Advokater har ingen bemærkninger til de øvrige dele i udkastet til lovforslag.

Emne: Skat

Tilbage


Skriv kommentar

Husk: Hold en god tone når du kommentere

Overskrift:

Kommentar:

Navn:

Email: *

Website: website er valgfrit

* Din email vises ikke i forbindelse med kommentaren

Kommentaren er blevet oprettet.

  • Der er endnu ikke nogen kommentarer til denne blog artikel.

Flere blogindlæg om Skat

EU-Kommisionens forslag til fælles selskabsskattebase
Høringssvar - enklere beskatning af udlodninger fra investeringsforeninger og justering af fraflytterbeskatningen m.v.
Lovforslag om styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber m.v.
Lovforslag om initiativer rettet mod sort arbejde m.v.
Regeringens skattereform
Supplerende høringssvar om beskatning af aktionærlån
Nye regler på vej om logo eller navn på gulpladebiler
Iværksætterskatten ophæves
Er beskatningsgrundlaget for fri bolig skærpet?
Dødsboers skattepligt – er det blevet lettere at blive skattefritaget?
Forslag om ny klagestruktur
Kan en virksomhed overdrages til en fond uden beskatning?
Så I Penge på DR1 om jagten på skattesnydere?
Nye tal fra Landsskatteretten
Fradrag for syge- og arbejdsskadeforsikringer
”Lille-frist-reglen” og SKATs kontrolprojekter
Skattekontrolloven er et uoverskueligt kludetæppe
Hvornår er en virksomhed er hvervsmæssigt drevet?
Ny feltlåsningsbekendtgørelse
Bekendtgørelse om omkostningsgodtgørelse
Lovforslag nr. L 200 - indgreb mod misbrug af virksomhedsordningen
Kronik i JyllandsPosten

Flere blogindlæg af Danmarks Skatteadvokater

Udkast til ny toldbehandlingsbekendtgørelse
EU-Kommisionens forslag til fælles selskabsskattebase
Høring over forordningsforslag om toldmyndighedernes håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder
Høringssvar - enklere beskatning af udlodninger fra investeringsforeninger og justering af fraflytterbeskatningen m.v.
Lovforslag om styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber m.v.
Lovforslag om initiativer rettet mod sort arbejde m.v.
Lovforslag om indgreb mod demonstrations- og leasingbiler
Lovforslag om hæftelse for registreringsafgift
Kommentar til udkast til domskommentar og styresignal
Regeringens skattereform
Supplerende høringssvar om beskatning af aktionærlån
Temadag om skattemæssige overvejelser i forbindelse med finans- og gældskrisen
Foreløbigt lovprogram
Nye regler på vej om logo eller navn på gulpladebiler
Danmarks Skatteadvokater opretter erfa-grupper
Retssikkerhedskonference på skatteområdet
Iværksætterskatten ophæves
Regeringens lovprogram
Forslag om ny klagestruktur
Fradrag for syge- og arbejdsskadeforsikringer
Skattekontrolloven er et uoverskueligt kludetæppe
Hvornår er en virksomhed er hvervsmæssigt drevet?
Ny feltlåsningsbekendtgørelse
Forslag fra EU-Kommissionen om sanktioner på toldområdet
Bekendtgørelse om omkostningsgodtgørelse
Bekendtgørelse om ændring af momsbekenmdtgørelsen
Lovforslag nr. L 200 - indgreb mod misbrug af virksomhedsordningen
Ændring af registreringsbekendtgørelsen
Kronik i JyllandsPosten