Høring over forordningsforslag om toldmyndighedernes håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder

06.11.2011 af Danmarks Skatteadvokater

0 kommentarer

Skatteministeriet har den 28. juni 2011 sendt Kommissionens forordningsforslag om toldmyndighedernes håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder (KOM2011 (285) endelig) i høring med høringsfrist den 19. august 2011.

Skatteministeriet har den 22. august 2011 udsat fristen til den 25. august 2011.

Danske Advokater har følgende bemærkninger til forordningsforslaget:

Forslag til forordning om toldmyndighedernes håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder (KOM(2011) 285 af 24. maj 2011) er tiltænkt at skulle erstatte den eksisterende forordning 1383/2003 om toldmyndighedernes indgriben, for derigennem at styrke innovationen, der er af stor betydning for strategi for intelligent og bæredygtig vækst, "Europa 2020".

Forordningsforslaget er en revision af den eksisterende forordning 1383/2003, hvorved der sker nogle justeringer og tilføjelser for så vidt angår anvendelsesområdet, procedurer for indgriben samt styrkelse af retssikkerheden for legale erhvervsdrivende.

For så vidt angår forordningsforslaget er det Danske Advokaters vurdering, at forordningsforslaget, på trods af de indførte bestemmelser til varetagelse af retssikkerheden for legale erhvervsdrivende, fortsat ikke har taget hånd om de retssikkerhedsmæssige betænkeligheder, der knytter sig til den nuværende forordning. 

Det er Danske Advokaters opfattelse, at forordning 1383/2003 samt forordningsforslag KOM (2011) 285 mangler en foreløbig kontrol med toldmyndighederne. I de tilfælde toldmyndighederne tilbageholder varer, ofte på baggrund af sikkerhedsmæssige hensyn frem for egentlige juridiske vurderinger, efterlades ejerne med en bekostelig og langsommelig proces for at få prøvet tilbageholdelsen i det ordinære retssystem.

Det er endelige Danske Advokaters opfattelse, at der eksisterer retssikkerhedsmæssig betænkelighed ved, at forordningen ikke stiller krav om sikkerhedsstillelse for ulemperne ved tilbageholdelse, som det oftest kræves ved nedlæggelse af fogedforbud og beslaglæggelse gennem fogedretterne i Danmark.

Det synes således i det hele betænkeligt, at det nuværende system til toldbeslaglæggelse intensiveres på en vis, så legale erhvervsdrivende i toldbeslaglæggelsessystemet er retssikkerhedsmæssigt langt ringere stillet end i det fogedretlige system - såvel i relation til sikkerhedsstillelse som foreløbig juridisk prøvelse - og dette uanset, at toldbeslaglæggelser håndteres af medarbejdere fra Skat uden samme juridiske baggrund som dommere

Det foreslås, at der bør overvejes ændring af forordningen, der imødegår de retssikkerhedsmæssige betænkeligheder på primært følgende punkter:

- Afgørelse om tilbageholdelse skal kunne prøves af fogedretterne.

- Fogedretterne skal kunne betinge fortsat beslaglæggelse af sikkerhedsstillelse.

Såfremt der kan ske prøvelse af Skats beslaglæggelse gennem fogedretterne, synes der ikke behov for indførelse af mulighed for, at Skat ligeledes kan beslutte sikkerhedsstillelse.

Prøvelse af beslaglæggelse gennem fogedretterne vurderes at kunne introduceres i dansk ret alene ved danske lovgivningsmæssige tiltag, uden dette kræver ændringer i forordningen.

Emne: Told

Tilbage


Skriv kommentar

Husk: Hold en god tone når du kommentere

Overskrift:

Kommentar:

Navn:

Email: *

Website: website er valgfrit

* Din email vises ikke i forbindelse med kommentaren

Kommentaren er blevet oprettet.

  • Der er endnu ikke nogen kommentarer til denne blog artikel.

Flere blogindlæg om Told

Udkast til ny toldbehandlingsbekendtgørelse
Forslag fra EU-Kommissionen om sanktioner på toldområdet

Flere blogindlæg af Danmarks Skatteadvokater

Udkast til ny toldbehandlingsbekendtgørelse
EU-Kommisionens forslag til fælles selskabsskattebase
Høringssvar - udkast til forslag til lov om ændring af skattekontrolloven m.v.
Høringssvar - enklere beskatning af udlodninger fra investeringsforeninger og justering af fraflytterbeskatningen m.v.
Lovforslag om styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber m.v.
Lovforslag om initiativer rettet mod sort arbejde m.v.
Lovforslag om indgreb mod demonstrations- og leasingbiler
Lovforslag om hæftelse for registreringsafgift
Kommentar til udkast til domskommentar og styresignal
Regeringens skattereform
Supplerende høringssvar om beskatning af aktionærlån
Temadag om skattemæssige overvejelser i forbindelse med finans- og gældskrisen
Foreløbigt lovprogram
Nye regler på vej om logo eller navn på gulpladebiler
Danmarks Skatteadvokater opretter erfa-grupper
Retssikkerhedskonference på skatteområdet
Iværksætterskatten ophæves
Regeringens lovprogram
Forslag om ny klagestruktur
Fradrag for syge- og arbejdsskadeforsikringer
Skattekontrolloven er et uoverskueligt kludetæppe
Hvornår er en virksomhed er hvervsmæssigt drevet?
Ny feltlåsningsbekendtgørelse
Forslag fra EU-Kommissionen om sanktioner på toldområdet
Bekendtgørelse om omkostningsgodtgørelse
Bekendtgørelse om ændring af momsbekenmdtgørelsen
Lovforslag nr. L 200 - indgreb mod misbrug af virksomhedsordningen
Ændring af registreringsbekendtgørelsen
Kronik i JyllandsPosten